Menu

Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Vážený zákazník,

aby ste mohli spracovať Vašu objednávku, potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť Medipharm Slovakia s.r.o., zap. v obchodnom registri Okr. súdu Nitra, odd. Sro, vl. č. 37542/N, so sídlom Piaristická 1365/1, IČO: 47 836 032, email: m.tinakova@medipharm.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Aké osobné údaje spracúvame?

E-shop

Aby ste mohli vybaviť Vašu objednávku a splnili si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávke, údaje o platbách, kontaktná osoba, tel. č., email.

Evidencia reklamácií

Aby sme mohli vybaviť Vašu reklamáciu a splnili si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o reklamovanom tovare, číslo bankového účtu, údaje o platbe, spôsob vybavenia reklamácie, tel. č., email, podpis, meno a priezvisko kontaktnej osoby, tel .č. kontaktnej osoby.

Účtovníctvo

Za účelom vedenia účtovníctva spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel. č., email, podpis.

Súťaž

Aby ste sa mohli zúčastniť súťaže, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, email, podpis.

Marketing

Aby sme Vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách,  spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu  titul, meno, priezvisko, email, tel. č.

Vernostný program

Aby ste mohli byť registrovaný v našom vernostnom programe, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa a druh pobytu, údaje o objednávkach, údaje o platbách, údaje o správaní, email, tel. č.

3. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje?

E-shop

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

Účtovníctvo

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vedenia účtovníctva a plnenia si povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov súvisiacich s účtovnou agendou.

Evidencia reklamácií

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia reklamácie.

Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

Vernostný program

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu Vašej účasti vo vernostnom programe, a to najmä na registráciu do vernostného programu, zbieranie údajov o objednávkach a platbách, zbieranie údajov o získaných výhodách a ich využívaní.

Spotrebiteľská súťaž

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu Vašej účasti na súťaži a pokiaľ sa stanete výhercom, aj za účelom doručenia ceny. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. 

4. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov nám môžete dať zakliknutím príslušného checkboxu.

5. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať

 • zaslaním oznámenia na email m.tinakova@medipharm.sk;
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu Medipharm Slovakia s.r.o., Piaristická 1365/1, 949 01 Nitra;
 • odovzdaním oznámenia v predajni v Shopping Palace Zlaté Piesky 

6. Osoby mladšie ako 16 rokov

Táto webová stránka nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe Vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť len ak ste dovŕšili 16 rokov veku. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame.

7. Komu Vaše údaje poskytujeme?

Pokiaľ je to potrebné pre plnenie zmluvy alebo ak nám to prikazuje zákon, poskytujeme Vaše osobné údaje:

 • dopravcovi,
 • dodávateľovi,
 • SOI
 • Daňovému úradu.

Na základe sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej v súlade s GDPR poskytujeme Vaše osobné údaje účtovníckej firme, ktorá je poverená vedením účtovníctva, reklamnej agentúre spravujúcej online reklamné kampane, poskytovateľovi systému pre eshop a webhostingu.

8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame iba po nevyhnutnú dobu. Osobné údaje získané z dôvodu vybavenia objednávky uchovávame po dobu potrebnú pre uplatnenie prípadných nárokov, napr. reklamácie, a to po maximálnu dobu 5 rokov. Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov. Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

Osobné údaje získané za účelom zasielania marketingovej komunikácie uchovávame po neobmedzenú dobu, kým svoj súhlas neodvoláte. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Osobné údaje spracúvané v rámci vernostného programu sa uchovávajú po dobu Vašej účasti vo vernostnom programe.

Osobné údaje súťažiacich sa uchovávajú po dobu prebiehania súťaže a osobné údaje výhercov po nevyhnutnú dobu pre uplatnenie prípadných nárokov, maximálne 5 rokov.

9. Kam prenášame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do tretích krajín v súvislosti s používaním online aplikácii a systémov ako napr. Google Analytics, Google Adwords a iné. Takouto krajinou je najmä USA.

10. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email m.tinakova@medipharm.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

11. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme, pričom používame bežné prostriedky na ich spracúvanie. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

Vaše osobné údaje spracúvame aj v týchto programoch:

Google (Ads Data Processing Terms)
Google Analytics a Google AdWords (Data Processing Amendment)
Mailchimp (Privacy Policy)

Facebook (Data Policy)
Gdrive (Data Processing and Security Terms (Customers)Data Processing and Security Terms (Partners))
Facebook (Data Policy)

12. Ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov?

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Web stránka je zabezpečená SSL certifikátom. Zaviedli sme politiku silných hesiel.  Osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou.

13. Aké máte práva?

a/ Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b/ Právo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

c/ Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov;
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

d/ Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili;
 • Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

e/ Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f/ Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky Vaše osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania profilu zákazníka,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

14. Ako môžete tieto práva vykonávať?

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • zaslaním oznámenia na email m.tinakova@medipharm.sk;
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu Medipharm Slovakia s.r.o., Piaristická 1365/1, 949 01 Nitra

Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

15. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 1.06.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

  Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

  Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

  Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Kliknutím na odkaz zároveň prehlasujete, že ak máte menej ako 16 rokov, tak ste požiadal/a svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.